मा. मुख्यमन्त्री तथा खानेपानी, ग्रामीण तथा शहरी विकास मन्त्री

व्यक्तिगत विवरणहरू

नाम मा. डिल्ली बहादुर चौधरी